Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene factuurvoorwaarden


Digitaal Mee is als kleine onderneming niet BTW plichtig. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. De prijzen op onze offertes zijn 30 dagen geldig.

 

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Ruiselede zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

  2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

  3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.

  4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

     5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd. In overleg  met de klant kunnen we afstand doen van deze bevoegdheidstoekennende clausule.Offerte voorwaarden


  1. De door Digitaal Mee gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven

  2. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis

  3. De in een offerte vermelde prijzen zijn in euro’s. Digitaal Mee is als kleine onderneming niet BTW plichtig.

 


Algemene voorwaarden


1. Het cursusmateriaal dat exclusief ter beschikking gesteld wordt aan de deelnemers van de cursus is intellectueel eigendom van Digitaal Mee en mag niet  worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd of opgeslagen  zonder onze  uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming.

De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Digitaal Mee behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen.


2. De (online) lessen mogen niet worden opgenomen/gefilmd zonder onze uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming.


3. Annulatievoorwaarden:


3.1 Voor bedrijven en verenigingen:


Annulatie dient te gebeuren minstens 1 week  voor aanvang van de les(sen). Indien de lessen minder dan                  1 week op voorhand geannuleerd worden dient het overeengekomen bedrag van de volledige eerste les                    integraal betaald te worden. Indien minder dan 48u op voorhand geannuleerd word dient het volledige                      bedrag van de volledige overeengekomen lessenreeks betaald te worden.


3.2 Voor particulieren:


Annulatie minstens 24u voor aanvang van de les(sen)

Indien de afspraak niet geannuleerd werd minstens 24u voor aanvang van de les(sen) dient het volledige                    bedrag van de 1e les betaald te worden.


4. Overmacht


Digitaal Mee kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de overeengekomen diensten niet kunnen worden uitgevoerd door overmacht zijnde door omstandigheden buiten de wil om van beide partijen.

Indien door ziekte de overeengekomen diensten niet kunnen uitgevoerd worden zal er geen schadevergoeding kunnen geëist worden door de tegenpartij. Wij brengen de tegenpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en stellen indien gewenst alles in het werk om zo snel mogelijk tot een nieuwe overeenkomst te komen.